web analytics

persoonsgerichte begeleiding
bij school en studie

Perquin & Van der Burgh begeleidt leerlingen die vastlopen op de middelbare school of tijdens hun studie. Onze focus ligt op de verwachtingen en de instelling van de leerling. We helpen ze om hun zelfstandigheid, zelfvertrouwen en hun motivatie te vergroten. We zijn geen huiswerkinstituut met focus op (eind)cijfers. In plaats daarvan begeleiden we leerlingen om zelfstandig en intrinsiek gemotiveerd aan hun einddoel te werken. Ze leren om zelf problemen op te lossen en we geven ze de vaardigheden mee waar ze in hun vervolgstudie of carrière profijt van hebben.

Onze filosofie is dat we jonge mensen vooruithelpen door te sturen op het proces en niet op het resultaat. Goede cijfers zijn belangrijk, maar hoe de cijfers tot stand zijn gekomen is de essentie. In die zin zijn we geen huiswerkinstituut. We zijn nadrukkelijk geen plek waar alles wordt gecontroleerd. Natuurlijk bekijken en bespreken we steekproefsgewijs ook de kwaliteit van het maak- en leerwerk, maar een totale controle is niet ons doel.

Onze filosofie is dat we jonge mensen vooruithelpen door te sturen op het proces en niet op het resultaat. Goede cijfers zijn belangrijk, maar hoe de cijfers tot stand zijn gekomen is de essentie. In die zin zijn we geen huiswerkinstituut. We zijn nadrukkelijk geen plek waar alles wordt gecontroleerd. Natuurlijk bekijken en bespreken we steekproefsgewijs ook de kwaliteit van het maak- en leerwerk, maar een totale controle is niet ons doel.

Waarom leerlingen bij ons komen is heel divers. Soms is iemand gebaat bij een rustige en veilige plek om te werken. Een plek waar gelachen wordt, maar ook serieus gestudeerd. Soms is er na jaren van onvoldoende inzet een patroon ontstaan waarin een leerling vastloopt. Een situatie waar voor betrokkenen heel duidelijk is wat er moet gebeuren, maar de uitvoering nog niet zo soepel verloopt.

Waarom sommige kinderen zich wel redden op de middelbare school en het voor anderen een jarenlange strijd wordt, is vaak een combinatie van capaciteiten, verwachtingen en instelling. Capaciteiten die een leerling heeft met betrekking tot het niveau. Verwachtingen tussen school, ouders en leerlingen en verwachtingen van een leerling over de wijze waarop hordes genomen kunnen worden. De instelling gaat over de vraag of een leerling de juiste mindset heeft om vooruit te komen en zich hiervoor in te zetten.

Ons werk bestaat uit het begeleiden van leerlingen op het gebied van de verwachting en de instelling. In een veilige omgeving, met humor en met oprechte interesse proberen we een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Deze ontwikkeling heeft altijd als doel om de zelfstandigheid en daarmee het zelfvertrouwen te verbeteren.

Wanneer een leerling zelf geen enkele noodzaak ziet om nieuwe strategieën te proberen en verder te komen, leidt controle tot discussie, discussie tot meer controle en meer controle uiteindelijk tot meer frustratie. Frustratie leidt tot sabotage en dat staat haaks op ons uiteindelijke doel: zelfstandigheid. De verantwoordelijkheid voor het werk nemen wij daarom niet over; onze benadering is gericht op het helpen van onze leerlingen om hun eigen uitdagingen aan te gaan. 

Tijdens het intakegesprek onderzoeken we graag of we een bijdrage kunnen leveren aan wat er nog niet goed gaat. Dit gesprek vormt de basis van het verdere begeleidingsproces en hierin worden de doelen vastgesteld waar we naartoe werken. De begeleiding bij Perquin & Van der Burgh begint in eerste instantie met een evaluatieperiode van vier weken. In deze periode zoeken we een antwoord op de vraag of een traject zinvol is, of wij een bijdrage kunnen leveren en of de leerling bereid is om stappen te zetten.

Tijdens het intakegesprek onderzoeken we graag of we een bijdrage kunnen leveren aan wat er nog niet goed gaat. Dit gesprek vormt de basis van het verdere begeleidingsproces en hierin worden de doelen vastgesteld waar we naartoe werken. De begeleiding bij Perquin & Van der Burgh begint in eerste instantie met een evaluatieperiode van vier weken. In deze periode zoeken we een antwoord op de vraag of een traject zinvol is, of wij een bijdrage kunnen leveren en of de leerling bereid is om stappen te zetten.

De begeleiding start in principe met een focus op twee probleemvakken. Wanneer wij ons eerst op twee vakken richten wordt een en ander veel sneller duidelijk en is het vakinhoudelijke gedeelte van de begeleiding overzichtelijk. In het algemeen is de streeftijd 120 minuten per dag serieus werken in de studiezaal. Ondanks dat er planningsafspraken worden gemaakt voor alle vakken en we in beginsel steekproefsgewijs controleren is het in onze ogen niet noodzakelijk om tijd te besteden aan vakken waar een leerling het al goed doet. Om tot goede resultaten te komen is het ook belangrijk om te kijken naar en te spreken over het gedrag tijdens de lessen en om de productiviteit thuis in de gaten te houden. Het verschilt vaak behoorlijk per vak waarom bepaalde onwenselijke patronen zijn ontstaan en wat een goede aanpak is om ze te doorbreken.

Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd. Wij vinden het daarom belangrijk om een prettige en open sfeer te scheppen waarin leerlingen met plezier bij ons komen. Die sfeer kan alleen samengaan met goede resultaten als we erop toezien dat een aantal afspraken van te voren vaststaat. Deze afspraken vormen de basis van een vruchtbaar traject en hebben betrekking op enkele huisregels en de manier van plannen. We zullen hier verder op ingaan tijdens het intakegesprek.

Binnen het bovenstaande kader is het onze missie om samen met de leerlingen te kijken naar wat er in het proces anders kan. Daarbij is het uitgangspunt goed luisteren en actief op zoek gaan naar manieren om met bijvoorbeeld tegenzin of gebrek aan motivatie om te gaan. Deze gesprekken richten zich voornamelijk op de instelling van de leerling. Onze kracht is het voeren van deze gesprekken en het samen met onze leerlingen reflecteren op hun eigen handelen. Empathisch, maar ook realistisch en direct. Het kan zijn dat er bij sommige vakken het idee is ingeslopen dat het onmogelijk is. Daarom zijn er altijd mensen aanwezig om hulp te bieden bij inhoudelijke moeilijkheden. Ook hierbij is het uitgangspunt het vergroten van de zelfredzaamheid en daarmee uiteindelijk het vergroten van het zelfvertrouwen. De ervaring leert dat wanneer leerlingen doorkrijgen hoe ze dingen moeten aanpakken, zelfs de minst favoriete vakken ineens leuk kunnen worden. De focus ligt hierbij altijd op de eigen rol van de leerling.

Na de eerste drie schoolperiodes ontvangt u van ons een rapportage waarin we beschrijven wat onze algemene indruk is, hoe de begeleiding is verlopen en welke aanvullende afspraken er zijn gemaakt. We reflecteren in de rapportage ook op de cijfers en wat de leerling heeft ondernomen om de doelen uit het intakegesprek te behalen. Wij vinden communicatie hierover belangrijk en zullen u vragen deze verslagen ook door te sturen aan de school. Wanneer nodig onderhouden we contact met school, zodat we in overleg de begeleiding goed kunnen afstemmen en bijsturen.

De tarieven voor reguliere begeleiding zijn als volgt:

2 dagen per week: 250 euro per maand

3 dagen per week: 335 euro per maand

4 dagen per week: 395 euro per maand

Coaching gesprekken: 55 euro per klokuur

Steunlessen: 35 euro per klokuur

Opzeggen kan altijd, per de eerste van de komende maand. We hanteren geen inschrijfgeld en aan een intakegesprek zijn geen kosten verbonden. Belangrijk om te weten: De maandbedragen zijn elke maand gelijk, ongeacht vakanties, werkweken, ziekte of aanwezigheid. Uiteraard denken we bij langdurige ziekte of afwezigheid graag mee over een gepaste oplossing. In alle vakanties hebben wij terugkomdagen en in de meivakantie zijn we extra geopend voor examenkandidaten. Mei geldt als een volledige maand voor examenleerlingen.

Naast leerlingen die voor het reguliere traject komen, hebben wij ook ruime ervaring in het begeleiden van leerlingen die uitsluitend komen voor coaching of een werkplek. Daarnaast begeleiden wij thuiszitters die bij ons een integratietraject volgen of een diploma halen via een staatsexamen. In overleg is er bij ons een hoop mogelijk en we denken graag mee over een eventuele bijdrage die we kunnen leveren. Voor maatwerk hangt de prijs van de aard en intensiteit van het gekozen traject af.

Wij zijn aangesloten bij Stichting Leergeld en reserveren altijd een paar plekken voor leerlingen die de noodzakelijke en gewenste ondersteuning niet kunnen bekostigen.

In 2013 zijn we gestart met Perquin & Van der Burgh. Wij, Peter van der Burgh en Stefan Perquin, kennen elkaar vanuit het particulier onderwijs en we hadden er vaak gesprekken over het begeleiden van jongeren. Die gesprekken leidden steeds meer tot de behoefte om ons helemaal te gaan richten op het begeleiden en coachen. We hadden behoefte aan meer tijd om te luisteren, meer ruimte om iets te doen en een minder formele omgang.

In 2013 zijn we gestart met Perquin & Van der Burgh. Wij, Peter van der Burgh en Stefan Perquin, kennen elkaar vanuit het particulier onderwijs en we hadden er vaak gesprekken over het begeleiden van jongeren. Die gesprekken leidden steeds meer tot de behoefte om ons helemaal te gaan richten op het begeleiden en coachen. We hadden behoefte aan meer tijd om te luisteren, meer ruimte om iets te doen en een minder formele omgang.

Peter is werkzaam geweest als conrector, docent en leerlingbegeleider. Hij heeft veel ervaring in het onderwijs en is ook werkzaam geweest als zorgfunctionaris op een reguliere school. Peter is geduldig, rustig en kan zeer goed luisteren zonder een oordeel te vellen. Hij is sterk in het stellen van de juiste vragen om zo jongeren naar de kern van de zaak te leiden. Peter heeft veel ervaring met het begeleiden van vmbo-leerlingen en in het algemeen leerlingen die twijfelen over hun eigen kunnen.

Stefan is opgeleid als journalist en is het onderwijs ingerold via het geven van Nederlandse lessen aan nieuwkomers. Hij heeft gewerkt als staflid, begeleidde PWS’en, gaf Nederlands en hij was leerlingbegeleider. Stefan maakt graag gebruik van humor en is creatief in het zoeken naar oplossingen om een ongewenste situatie te doorbreken. Hij heeft veel ervaring met het weer op de goede weg krijgen van jongeren in de hogere klassen van het voortgezet onderwijs, die in de problemen zijn gekomen vanwege hun houding en studiegedrag.

Inmiddels zijn we een aantal jaar verder en werken we nauw samen met enkele middelbare scholen in Amersfoort. We hebben bijzondere trajecten voor thuiszitters in de ochtend en we werken allang niet meer met zijn tweeën. Op onze vestiging op het Corderius College werkt Maarten Nuijten als coördinator. Maartens grote talent ligt in het contact maken en op een ontspannen manier aansturen van de leerlingen. Op de hoofdvestiging vervult Kira Sluimer de rol van coördinator. Kira is een duizendpoot die ons scherp houdt, veel creativiteit meebrengt en die zorgt dat alles soepel verloopt. Naast haar werk bij ons studeert ze Psychologie. In de ochtend coördineert Astrid Herder de werkzaamheden met de leerlingen die om uiteenlopende redenen niet meer naar school gaan. Astrid is geduldig en betrokken en heeft veel ervaring met het vinden van openingen om vanuit een lastige situatie een nieuw perspectief te vinden.

Naast het bovengenoemde drietal werkt er een wisselend aantal studenten bij ons. Het liefst werken we met oud-leerlingen en daarom vragen we elk jaar aan een of twee examenkandidaten of ze interesse hebben om tijdens hun studie bij ons te werken. Dit zorgt voor continuïteit en oud-leerlingen weten als geen ander welke sfeer wij nastreven en hoe we dat doen.

Ouders en leerlingen bedankt!

Van ouders én leerlingen krijgen we regelmatig hartverwarmende reacties na het succesvol beëindigen van de begeleiding. Hieronder enkele voorbeelden. In verband met de privacy hebben we de namen onleesbaar gemaakt.